Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle


Idź do treści

PedagogPedagog szkolny mgr
Barbara Goleń
przyjmuje w gabinecie nr 29a w godzinach:

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Wtorek 8:00 - 13:00
Środa 8:00 - 13:00
Czwartek 8:00 - 13:00
Piątek 11:00 - 16:00

W sprawach pilnych można się kontaktować z pedagogiem szkolnym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje pedagog szkolny który:
· dba o bezpieczeństwo uczniów w szkole;
· rozpoznaje potrzeby uczniów i określa formy pomocy adekwatnej do sytuacji;
· wspiera wychowawców w pracy, wspomaga ich w diagnozie, planowaniu i realizacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego;
· udziela pomocy wychowawczej rodzicom, nauczycielom i wychowawcom;
· dba o realizację obowiązku szkolnego uczniów;
· interesuje się wynikami w nauce i ocenami z zachowania uczniów;
· udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów w wychowaniu dzieci;
· rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze;
· dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
· prowadzi indywidualne przypadki uczniów społecznie niedostosowanych;
· kieruje uczniów na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce i metod dalszego postępowania;
· rozpoznaje sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów;
· organizuje uczniom pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych;
· organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniom z niedostosowaniem społecznym;
· udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi;
· pomaga uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej;
· wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów powstających na tle konfliktów rodzinnych;
· pomaga uczniom i nauczycielom w rozwiązywaniu szkolnych konfliktów;
· prowadzi zajęcia wychowawczo - profilaktyczne i terapeutyczne;
· wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych do Sądu dla Nieletnich;
· interweniuje w przypadku sporów i konfliktów rówieśniczych;
· współpracuje z różnorodnymi instytucjami udzielającymi szkole wsparcia (tj. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS), Urząd Miasta, Policja, Straż Miejska, Sanepid, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd dla Nieletnich, kuratorzy zawodowi i społeczni, MDK, JDK, asystent do spraw Romów, ZHP).

Pedagog szkolny proponuje:
· bezpośredni kontakt z uczniami;
· indywidualne rozmowy i konsultacje z rodzicami;
· klasowe zajęcia integracyjne z uczniami z udziałem pedagoga;
· pomoc uczniom w wyrównywaniu braków w nauce podczas indywidualnej terapii pedagogicznej;
· udzielenie pomocy socjalnej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą Rodziców, szkolnym pracownikiem socjalnym;
· aktywizację uczniów w działającej w szkole gromady zuchowej "Roześmiane Buzie" (organizowanie zuchom różnych form spędzania czasu wolnego (tj. zabawa andrzejkowa, biegi przełajowe, gry i zabawy terenowe, złaziska, spotkania z ciekawymi ludźmi, pląsy zuchowe, wycieczki, wyjazdy, dwudniowy biwak zuchowy podczas ferii zimowych w celu poznania środowiska lokalnego i pobliskich miejscowości swojej "Małej Ojczyzny");
· udział uczniów w realizacji programu START i ART. ("Trening umiejętności społecznych", Trening wnioskowania moralnego", "Trening kontroli złości");
· pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniom realizującym kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej;
· spotkania uczniów z aktorami krakowskiego Teatru Kurtyna podczas spektakli profilaktycznych;
· pedagog organizuje na terenie szkoły różnorodne akcje charytatywne (tj. "Akcja Grosik", "Kiermasz używanych podręczników", zbiórka odzieży zimowej dla uczniów najbardziej potrzebujących);
· uczestnictwo rodziców w prelekcjach z udziałem pracowników Policji, Straży Miejskiej, lekarzy, psychologa;
· doradztwo dla rodziców, studentów, nauczycieli rozpoczynających pracę w kwestiach opiekuńczo - wychowawczo - profilaktycznych;
· pedagog w oparciu o trafną diagnozę sytuacji opiekuńczo - wychowawczej inspiruje
i organizuje nauczycieli i środowisko do realizacji zadań wobec dzieci;
· kompleks spraw związanych z indywidualną pomocą uczniom (zmierzającą do eliminowania napięć psychicznych u uczniów wynikających z konfliktów rodzinnych, rówieśniczych
i niepowodzeń szkolnych);
· zajęcia wychowawczo - profilaktyczne uczniów z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej na temat "Odpowiedzialności prawnej nieletnich";
· udostępnia zainteresowanym literaturę z biblioteczki pedagoga szkolnego;
· prowadzi ogólnoszkolną "walkę" z przemocą i agresją rówieśniczą (uczestniczenie społeczności szkolnej w ogólnopolskiej kampanii "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY");
Powrót do treści | Wróć do menu głównego