Stołówka szkolna

JADŁOSPIS KLASY I - VIII - OTWÓRZ

 

 Stołówka szkolna przygotowuje codziennie domowe dwudaniowe obiady. Uczniowie mogą korzystać z posiłków, po złożeniu pisemnego zgłoszenia przez rodziców karty przyjęcia na stołówkę.

Obiady  wydawane są w godzinach  10.50 : 14.00.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA MAJ 2021r.

Klasy  IV  - VIII

GRUPA 1 – klasy   4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 7a, 7d 22,50 zł

GRUPA 2 – klasy 5b, 6c, 6d, 7b, 7c, 8a, 8b,8c:   18,00 zł

UCZNIOWIE KTÓRZY NIE ZGŁOSILI REZYGNACJI Z OBIADÓW

ZOBOWIĄZANI SĄ DO UREGULOWANIA POWYŻSZEJ KWOTY


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY  ZA CZERWIEC 2021r.

klasy  IV  - VIII 

 67,50 zł   (bez odpisów)  (15 x 4,50)

Klasy  I  - III

54,00 zł  (12 obiadów)

Informacje o kwocie indywidualnej do wpłaty, pomniejszonej o odpisy, można uzyskać pod numerem tel. 134463494.

Odpisy obiadów za nieobecność ucznia w szkole z tytułu choroby można zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność lub  najpóźniej w dniu nieobecności  do godz. 8.00 (osobiście lub telefonicznie - nr. tel. 134463494).

Kwota za odpisy zostanie odliczona od należności w następnym miesiącu

TYLKO I WYŁĄCZNIE PO ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI DZIECKA.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto do 10-go każdego miesiąca:

Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle

14 8627 1011 2001 0053 1894 0002

Wpłaty można również dokonać bezpłatnie w kasie Banku Spółdzielczego w Bieczu o/Jasło

W tytule przelewu prosimy wpisać:

- „Wpłata za obiady”

- imię i nazwisko ucznia (przy płatności za rodzeństwo wpisać imię każdego dziecka oddzielnie)

- kwota.

Przed dokonaniem przelewu proszę o sprawdzenie należnej kwoty celem uwzględnienia ewentualnych odpisów. Koszt obiadów nalicza się poprzez pomnożenie ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu przez koszt  jednego obiadu – 4,50zł (koszt po uzgodnieniu z Urzędem Miasta).

TERMIN PŁATNOŚĆI – do 10-tego każdego miesiąca  jest terminem ostatecznym i nieodwołalnym – po upływie tego terminu w razie nieuregulowania płatności uczeń będzie skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Zgodnie z Regulaminem Stołówki uczniowie spożywają obiady we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do piątku, bez możliwości wyboru dań).

Zapisów lub rezygnacji z obiadów dokonują rodzice lub opiekunowie wyłącznie w formie pisemnej od pierwszego dnia każdego miesiąca.

Procedura przygotowania i wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle w związku z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 - link

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej - link

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle mając na uwadze działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia realizowane na podstawie Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla dziecka realizującego obowiązek szkolny - do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pomoc w powyższym zakresie może zostać przyznana nieodpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza od dnia 1 października 2018 r. 792 zł. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie MOPS w Jaśle ul. Szkolna 25.