Stołówka szkolna

JADŁOSPIS KLASY I - VIII - OTWÓRZ

Stołówka szkolna przygotowuje codziennie domowe dwudaniowe obiady z deserami, ze świeżych produktów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Uczniowie mogą korzystać z posiłków, po złożeniu pisemnego zgłoszenia przez rodziców karty przyjęcia na stołówkę.
Obiady wydawane są w godzinach 
10:50 - 14:00.
  

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY DO UZGODNIENIA Z INTENDENTKĄ 

Informację o kwocie indywidualnej do wpłaty, pomniejszonej o odpisy, można uzyskać pod numerem tel. 13 4463494.

Odpisy obiadów za nieobecność ucznia w szkole z tytułu choroby można zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność lub najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00 (telefonicznie - nr tel. 13 4463494).

Kwota za odpisy zostanie odliczona od należności w następnym miesiącu TYLKO I WYŁĄCZNIE PO ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI DZIECKA.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto do 10-go każdego miesiąca: 

Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle

14 8627 1011 2001 0053 1894 0002

wpłaty można również dokonać bezpłatnie w kasie Banku Spółdzielczego w Bieczu o/Jasło

W tytule przelewu prosimy wpisać:
- "Wpłata na obiady"
- imię i nazwisko ucznia (przy płatnościach za rodzeństwo wpisać imię każdego dziecka oddzielnie)
- kwota

Przed dokonaniem przelewu proszę o sprawdzenie należnej kwoty celem uwzględnienia ewentualnych odpisów. Koszt obiadów nalicza się poprzez pomnożenie ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu przez koszt jednego obiadu – 4,50 zł (po uzgodnieniu z Urzędem Miasta).

Termin płatności – do 10-tego każdego miesiąca jest terminem ostatecznym i nieodwołalnym - po upływie tego terminu w razie nieuregulowania płatności uczeń będzie skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Zgodnie z Regulaminem Stołówki uczniowie spożywają obiady we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do piątku, bez możliwości wyboru dań).

Zapisów lub rezygnacji z obiadów dokonują rodzice lub opiekunowie wyłącznie w formie pisemnej od pierwszego dnia każdego miesiąca.

 

Procedura przygotowania i wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle w związku z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 - link

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej - link

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle mając na uwadze działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia realizowane na podstawie Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla dziecka realizującego obowiązek szkolny - do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pomoc w powyższym zakresie może zostać przyznana nieodpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza od dnia 1 października 2018 r. 792 zł. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie MOPS w Jaśle ul. Szkolna 25.