Historia szkoły

Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej


Początki istnienia szkoły

Budynek, szacownej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle im. Marii Konopnickiej, jednej z najstarszych placówek oświatowych w powiecie jasielskim, został oddany do użytku w 1904r. Liczy więc ponad sto lat. Najstarszym mieszkańcom naszego miasta, SP nr 2 kojarzy się z żeńskim szkolnictwem powszechnym w Jaśle. Początki nauczania dziewcząt w Jaśle sięgają roku 1788. Od roku 1817 istniała już w Jaśle dwuklasowa szkoła żeńska, pod kierownictwem szkoły męskiej. Dopiero w 1856 roku powstała czteroklasowa szkoła żeńska, której kierownikiem została (dzięki staraniom burmistrza Antoniego Koralewskiego) Emeryka Małachowska. Dwadzieścia lat później nauczycielki wykonały pierwszy sztandar szkolny. W latach 1888/1891, w wyniku zmian organizacyjnych, powstała Szkoła Wydziałowa Żeńska w Jaśle. Kierownikiem nowej szkoły został Teodor Bernardzikiewicz. W 1904 roku, jak już wspomniano, oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy Koralewskiego (do dziś widnieje napis "Szkoła Wydziałowa Żeńska"). W czasie pierwszej wojny światowej uległa zniszczeniu część majątku szkolnego, szkołę zajęło wojsko.
Okres międzywojenny
W dniu 3 listopada 1918 roku powstał nowy zarząd miasta z dr J. Baranowskim na czele. Do zarządu wszedł nowy kierownik szkoły Stanisław Kaniowski. W roku 1921 powstała nowa struktura szkoły - szkoła siedmioklasowa połączona z wyższą trzyklasową Szkołą Wydziałową. Ważny dla szkoły był rok 1933. Wtedy to został ufundowany przez Komitet Rodzicielski nowy sztandar szkolny (uroczystość jego wręczenia odbyła się 11 listopada). W tym samym roku kierownictwo szkoły przejęła Alfreda Breitmaierowa, wybitna polonistka i dobra organizatorka pracy szkolnej.
Budynek szkolny - lata dwudzieste
Wojenne losy szkoły

8 września 1939 r., o godzinie 14:30 Niemcy opanowali Jasło. Budynek szkolny został zajęty przez żołnierzy niemieckich, pochodzących z Bawarii i Śląska, którzy zdewastowali sale i gabinety. Część majątku szkolnego uratowała kierowniczka Alfreda Breitmaierowa, która uzyskała zgodę na przewiezienie książek i innych pomocy dydaktycznych do mieszkania przy ulicy Wincentego Pola 3. Naukę wznowiono po rocznej przerwie, 1 września 1940 r. W latach 1940 - 1944 odbywała się ona przeważnie w budynkach zastępczych. Korzystano np. z pomieszczeń lokalowych budynku przy ulicy Asnyka 1, w budynku szkoły im. Królowej Jadwigi i w budynku szkoły im. Traugutta. Następowały duże przerwy w nauce, spowodowane oszczędnościami opałowymi bądź decyzją okupanta. Tak np. 3 września 1943r. władze okupacyjne nakazały opuścić budynek szkolny, nie zapewniając innych pomieszczeń. Bardzo szybko zakończył się rok szkolny 1944 - 1945, bo już z 12 na 13 września 1944r. władze niemieckie ogłosiły wysiedlenie Jasła. Budynek szkolny przy ulicy Koralewskiego został spalony, nie było okien i drzwi, ale ocalały sufity i podłogi. Mimo zniszczeń, już 3 marca 1945r. rozpoczęła się nauka w czterech salach, dla wszystkich dzieci szkół powszechnych. Nauka trwała do końca lipca, w sumie dzieci uczyły się przez 50 dni. Program szkoły powszechnej został przez władze okupacyjne bardzo okrojony. Oficjalnie nie nauczano literatury, historii i geografii ojczystej. Podręcznikiem do języka polskiego, narzuconym przez okupanta, był dla klas wyższych "STER", a dla niższych - "MAŁY STER". W latach wojennych dodatkowym utrudnieniem w pracy szkoły był wzmożony ruch kadrowy. Niemcy "zredukowali" przedwojenną kierowniczkę szkoły Alfredę Breitmaierową. Jej stanowisko zajął 1 września 1940r. Stanisław Stasiak, a po wywiezieniu go do obozu zagłady w styczniu 1941r., kierownictwo przejęła Kazimiera Janicka, zaś od 1 marca 1942r.- Jan Sobota. W trudnych doświadczeniach wojennych sprawdzały się charaktery. Niektórzy nauczyciele S P nr 2 w obliczu zagłady kultury i bytu narodowego, włączali się w antyhitlerowski ruch oporu, zwłaszcza w tajne nauczanie, jak np. przyszła kierowniczka Paulina Werecka. Helena Chwalibożanka - długoletnia nauczycielka SP nr 2, w Jaśle za pracę niepodległościową w ZWZ - AK została aresztowana i stracona w Oświęcimiu w 1943r. Do Oświęcimia wywieziono także Stanisława Stasiaka- kierownika szkoły.


Lata powojenne (1945- 1950)

Lata powojenne to nowy rozdział w życiu szkoły - konieczność znalezienia się w zmienionej rzeczywistości, nadzieje i rozczarowania. W pierwszym po okupacji roku szkolnym 1945- 1946 nauka odbywała się w czterech odremontowanych izbach lekcyjnych w budynku przy ulicy Koralewskiego. Lekcje rozpoczynały się o 7:30, ponieważ budynek zajmowały także inne szkoły. Kierownictwo objęła ponownie Alfreda Breitmaierowa, oprócz niej uczyły: Kazimiera Janicka, Helena Kucharska, Stefania Stawarz, Stanisława Szelążanka i Paulina Werecka. W roku szkolnym 1946-1947 funkcję kierowniczki pełniła Stanisława Szelążanka. Podczas wakacji zostały odremontowane ostatnie sale i dzięki temu nauka odbywała się w miarę normalnych warunkach. Dzieci uczyły się na dwie zmiany: rano klasy IV - VII, po południu I - III. W 1947 roku na urlop dla poratowania zdrowia udała się S. Szelążanka, a funkcję kierowniczki objęła Kazimiera Janicka. W roku szkolnym 1948/1949 SP nr 2 została przeniesiona z własnego budynku przy ulicy Koralewskiego do nowo odbudowanego budynku szkoły im. Królowej Jadwigi. Uroczyste oddanie budynku odbyło się 5 września przed wmurowaną na parterze tablicą pamiątkową. 1 września 1948 roku kierownictwo objęła ponownie Alfreda Breitmaierowa, a 11 lutego 1949r., po jej ponownym wyjeździe do Rzeszowa, Paulina Werecka, która pełniła tę funkcję przez około 14 lat.


Dzieje szkoły w latach 1951 - 1980

W roku szkolnym 1951/1952 Szkołę Podstawową nr 2 połączono ze Szkołą Podstawową nr 3. W tym samym roku szkoła powróciła do własnego budynku, gdzie otrzymała pięć sal lekcyjnych i kancelarię na II piętrze. Resztę budynku zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Zawodowa. Do 10 oddziałów uczęszczało 417 dziewcząt. Klasy liczyły do 61 uczennic, nauka odbywała się na dwie zmiany. W tej sytuacji piętrzyły się problemy dydaktyczne i wychowawcze. Przez cały ten czas ogromną pomocą służył Komitet Rodzicielski, który ufundował pomoce dydaktyczne dla szkoły oraz nowy sztandar. Uroczystość jego wręczenia nastąpiła 1 maja 1955r. Bardzo uroczyście rozpoczął się rok szkolny 1956/1957. 31 sierpnia odbył się pochód młodzieży ulicami miasta, a wieczorem zorganizowano ognisko. 1 września, po wysłuchaniu przemówienia Ministra Oświaty, młodzież ruszyła ponownie ulicami miasta. Po południu odbyły się na stadionie zawody sportowe. W roku szkolnym 1957/1958, staraniem Wydziału Oświaty, został przeprowadzony remont kapitalny wewnątrz budynku, co poprawiło estetykę izb lekcyjnych i korytarzy. Parter nadal zajmowała Szkoła Podstawowa nr 1, dlatego 17 oddziałów musiało się zmieścić w 10 salach, a nauka odbywała się nadal na dwie zmiany. Lata pięćdziesiąte to okres wytężonej pracy w szkole, przy dużej ofiarności nauczycieli. Szkoła rozwijała bardzo ożywioną działalność artystyczną, wyróżniały się w pracy organizacje uczniowskie. W roku szkolnym 1960/1961 młodzież włączyła się do obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Z tej okazji wystawiono sztukę pt. "O krasnoludkach i o sierotce Marysi", według baśni M. Konopnickiej. W przedstawieniu wzięło udział 60 uczennic, a całość przygotowała Franciszka Nowakowa. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w szkole prężnie działała Spółdzielnia Uczniowska "Pszczółka", która zajęła I miejsce w międzyszkolnym konkursie na najlepiej prowadzoną spółdzielnie uczniowską. W roku szkolnym 1962/1963 w progi szkolne wkroczyli także chłopcy, gdyż placówka została przekształcona w szkołę koedukacyjną, podobnie jak wszystkie szkoły podstawowe w Jaśle. 12 grudnia 1963 roku, z inicjatywy kierownika szkoły, na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego wybrano Komitet Budowy Pawilonu Sportowego, który zajął się gromadzeniem środków finansowych i opracowywaniem dokumentacji. Zespół projektowy tworzyli wyłonieni spośród rodziców inżynierowie i technicy. Trzy lata później rodzice zobowiązali się do dobrowolnego zbierania składek, po 100zł od dziecka. Niestety, budowa sali przeciągała się z powodu zmiany projektu przez władze sportowe, które zarządziły powiększenie sali. Wreszcie, 1 września 1972 roku, poprawiła się sytuacja lokalowa szkoły. Oddano wtedy do użytku salę gimnastyczną, nową bibliotekę i mieszkania służbowe dla nauczycieli.Za kierownictwa Władysława Lesia na terenie szkoły działały następujące organizacje: Samorząd Uczniowski, ZHP, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolne Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolne Koło PCK i Szkolne Koło Odbudowy Warszawy. Młodzież z SP nr 2 brała udział w imprezach środowiskowych. Włączyła się np. w obchody 600 - lecia Jasła. W czerwcu 1965 roku 100 - osobowy chór wykonał pieśń "Jasielski marsz" do słów Henryka Zycha. Z początkiem roku szkolnego 1974/1975 na emeryturę odszedł dyrektor Władysław Leś, a jego funkcję przejął Tadeusz Kopera, długoletni zastępca inspektora szkolnego w Wydziale Oświaty. W szkole pracowało 29 nauczycieli. Dzięki staraniom nowego kierownictwa rozbudowywano szkołę. W 1976 r. nastąpiły zmiany w sytuacji lokalowej. Oddano wtedy do użytku cztery sale, dwa gabinety, kuchnię i świetlicę w dobudowanym skrzydle. Od wakacji 1978 roku budynek szkolny poddany został kapitalnemu remontowi, podczas którego zainstalowano centralne ogrzewanie, wymieniono instalację elektryczną, założono nowe okna i położono parkiety. Niestety, remont się przeciągał i budynek został wyłączony z użytkowania. Od 20 sierpnia 1979 roku do 2 września lekcje odbywały się w budynku Liceum Ogólnokształcącego i w Zespole Szkół Ekonomicznych. 3 września uczniowie powrócili do remontowanego budynku i uczyli się w tak trudnych warunkach aż do 1981, kiedy to zakończył się remont. W Kronice odnotowano sukcesy młodzieży w konkursach i zawodach. W roku szkolnym 1975/1976 uczniowie SP nr 2 zajęli I miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, z następujących przedmiotów: j. polski, j. rosyjski, matematyka. Chór szkolny zajął II miejsce w Przeglądzie Zespołów Artystycznych Województwa Krośnieńskiego. W roku szkolnym 1977/1978 Kuratorium Oświaty w Krośnie uznało SP nr 2 za najlepszą szkołę w sporcie wyczynowym i masowym. Jako nagrodę przyznano jej puchar i sprzęt sportowy. W tym samym roku siatkarki zostały mistrzyniami województwa krośnieńskiego, również zespół chłopców zajął I m. w rozgrywkach piłkarskich. W roku szkolnym 1979-1980 odbyło się kilka ważnych wydarzeń kulturalnych na terenie szkoły. W dniu 16 listopada 1978 r do szkoły przybyła delegacja nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 103 z Krakowa, z albumową Sztafetą Przyjaźni Szkół im M. Konopnickiej. Podczas przejmowania materiałów odbyła się impreza urozmaicona wierszami M. Konopnickiej. W dniu 28 listopada nastąpił wyjazd sztafety ze szkoły Podstawowej Nr 2 do następnej Szkoły Podstawowej im M. Konopnickiej, w miejscowości Dębno (k. Leżajska).


Lata pięćdziesiąte - fotografia przedstawia fragment inscenizacji na podstawie elementarza Falskiego.  Uczniów przygotowała Franciszka Nowakowa196awienie baśni według Marii Konopnickiej "O Marysi Sierotce i krasnoludkach" - Skrobek wiezie krasnali do swej ubogiej chaty. Przedstawienie wyreżyserowała Franciszka Nowakowa    


12 III 1961- rewia mody dziecięcej przygotowana przez Komitet Rodzicielski

 


1 IX 1970 - uczniowie naszej szkoły występujący w przedstawieniu "O Żaczku Szkolniczku i o Sowizdzale, jeden z nich lubił szkołę, a drugi wcale"


Lata siedemdziesiąte - budowa sali gimnastycznej
Dyrektor Władysław Leś wśród uczniówZ dziejów szkoły w latach 1980-1989

Doniosłe i dramatyczne zdarzenia, które wstrząsnęły naszym krajem w latach 80., nie mogły pozostać bez wpływu na atmosferę pracy w szkole. Jednak nauczyciele nadal prężnie i ofiarnie realizowali zadania w dziedzinie kształcenia i wychowywania młodego pokolenia. Rok szkolny 1980/81 upłynął pod znakiem zagospodarowywania sal lekcyjnych. Szkoła przeszła na system klasopracowni. 9 maja 1980 r. odbyła się w szkole sesja historyczna, w 35 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Zorganizowali ją członkowie koła historycznego, pod opieką p. mgr Zofii Rębisz. W sesji udział wzięli przedstawiciele świata nauki, kombatanci, nauczyciele i młodzież. Była to szczególna "lekcja" patriotyzmu. 1 października 1984 r. kierownictwo szkoły przejął mgr Jan Sojka. Uwieńczeniem wieloletniej pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły była podniosła uroczystość wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez zakład opiekuńczy PPNiG oraz Komitet Rodzicielski. Odbyła się ona 24 maja 1986 r. Dzień 24 maja ustanowiono Świętem Szkoły i Patronki (urodziny Marii Konopnickiej) oraz zdecydowano, by corocznie w tym dniu dokonywać podsumowania pracy, w czasie uroczystej akademii i ogłaszać klasę sztandarową, tj. najlepszą w szkole. Młodzież aktywnie uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych brała udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Szczególnie duży sukces odniosła uczennica Agnieszka Gawlewicz, która w roku szkolnym 1986/87 została złotą medalistką w VI Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Moskwie. Inni uczniowie też z powodzeniem rywalizowali ze swoimi rówieśnikami w licznych konkursach. W roku szkolnym 1986/87 w konkursach przedmiotowych szkoła zajęła I miejsce w Jaśle i województwie. Szkoła może poszczycić się tym, że jej praca doczekała się wysokiej oceny nie tylko w środowisku lokalnym. 19 listopada 1987 r. przyjęto ją do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół. Podczas uroczystości Święta Szkoły, w dniu 24 maja 1988 r., dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej o treści: Uczestnik Klubu Przodujących Szkół. 27 listopada 1989 r. cała Polska mogła obejrzeć drużynę z SP nr 2 w teleturnieju wiedzy i sprawności "Rambit". Przygotowani, przez mgr Lecha Polaka i mgr Ryszarda Szczygła, uczniowie odnieśli zwycięstwo nad młodzieżą z Białegostoku i Ozorkowa.Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły przez pana dyrektora Jana Sojkę

       
   

Uroczystość wręczenia nowego sztandaru - 24.05.1986 rok


   


Uroczystość odsłonięcia tablicy Klubu Przodujących Szkół - 24.08.1988 rokZ dziejów szkoły 1989 - 2011

Transformacja ustroju państwa pociągnęła za sobą następstwa. Nowe plany i nadzieje szybko ustąpiły miejsca niepokojom. Nauczyciele zaczęli obawiać się zwolnień, choćby z powodu planowanej podwyżki pensum. Życie szkoły toczyło się jednak swoim rytmem. W maju 1990 roku nasza placówka dostąpiła zaszczytu przyjęcia do Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, czyli do Rodziny Konopniczan. 1 września 1991 r. dyrektorem szkoły została mgr Barbara Dmitrzak. Pod jej kierownictwem nauczyciele nadal pracowali sumiennie i owocnie. Ku radości wszystkich uczących prasa lokalna doniosła, że w roku szkolnym 1993/94 SP 2 znów zdobyła I m. w Jaśle, pod względem tzw. "olimpijczyków", mimo że wówczas posiadała najmniejszą ilość uczniów w mieście, tj. 716. To tylko jeden przykład sukcesów dydaktycznych szkoły w pierwszej połowie lat 90. Obecnie zaś dumę i satysfakcję budzi sukces ucznia Igora Szostaka, który zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Kangur 2001" i II miejsce w województwie w konkursie "Alfik 2001". Uczeń ten pracował pod kierunkiem mgr Grażyny Stawarz. Poza "ćwiczeniami umysłu" uczniowie SP 2 mają możliwość ćwiczyć ciało i sprawność fizyczną. Prawie dziesięć lat liczy sobie zespół taneczny "Biedronki", który prowadzi mgr Krystyna Biernacka. Zespół ten reprezentuje naszą szkołę w imprezach środowiskowych i przeglądach artystycznych. Przy szkole działało także, przez okres około 5 lat, koło turystyki rowerowej. Prowadził je, co ciekawe nauczyciel muzyki, p. Jan Nowosielski, do chwili przejścia na emeryturę w roku 2000. Rajdy rowerowe odbywały się w dni wolne od nauki szkolnej. Wyprawą, o której warto wspomnieć, była wycieczka na Słowacje. Jej trasa liczyła 112 km. Od lat odbywają się również rajdy piesze. Organizuje je mgr Irena Szerląg. Kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów rozwijają tradycje konopnicjańskie. W roku szkolnym 2000/2001 powstała Izba Patrona, w której znajduje się stała ekspozycja poświęcona Marii Konopnickiej. Dzięki usilnym staraniom, kierującej przez 10 lat szkołą, mgr B Dmitrzak, udało się pozyskać środki na remonty i zakupy (np. naprawa dachu, wymiana grzejników, remont łazienek, sali gimnastycznej, zakup komputerów i kserokopiarek). W roku szkolnym 2001/2002 dyrektorem została mgr Marta Baran. W strukturze szkoły funkcjonują obecnie klasy I-VI, po reorganizacji struktury szkolnictwa w roku szkolnym 1999/2000. Szkoła liczy 930 uczniów, skupionych w 35 oddziałach. Proces dydaktyczno - wychowawczy realizuje 65 nauczycieli, w tym 98% z wykształceniem wyższym. Pod czujnym okiem nowej pani dyrektor młodzież i nauczyciele przygotowali bogaty program artystyczny, który w ramach akcji "Noworoczny Dar" zaprezentowano w styczniu 2002r. w JDK.Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły przez panią dyrektor Barbarę Dmitrzak - 1991 rok


Do wytężonej pracy mobilizuje nauczycieli i młodzież szacowna Patronka Szkoły - Maria Konopnicka, która pisała: "Cokolwiek czynim, czyńmy tak, by przyszłość rosła z pracy…"

W latach 2001 - 2011 funkcję dyrektora szkoły pełniła Marta Baran, a zastępcami były panie Jolanta Terwicz i Halina Kois.
To czas wytężonej pracy mający na celu udźwignięcie prestiżu najlepszej szkoły. To czas intensywnych remontów, gdyż jak na 100-letnią budowlę przystało, wymaga gruntownych przebudowań. Wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową, zmieniono ogrodzenie od ulicy Bednarskiej i ulicy Koralewskiego, które w całości zasponsorowała Rada Rodziców, znakomicie działająca przy Szkole Podstawowej nr 2. Dokonano wymiany kanalizacji, która pamięta czasy sprzed stu lat, wymieniono nawierzchnię asfaltową na podwórku szkolnym, zrobiono wokół szkoły chodniki z kostki brukowej i zamontowano ławeczki. W znacznej mierze budynek nabrał estetycznego wyglądu dzięki częściowej termoizolacji, od ulicy Bednarskiej. Dokonano kapitalnego remontu dawnego domu nauczyciela, tam powstała biblioteka szkolna, sala gimnastyki korekcyjnej oraz klub "Dwójka", w którym odbywały się zajęcia świetlicy środowiskowej.
Dbając o estetykę szkoły dokonano remontów sal, korytarzy. Gruntownie zmodernizowano świetlicę szkolną i stołówkę.   

    Wyposażono wszystkie sale w sprzęt dydaktyczny i zakupiono nowe meble.
Sala nr 8 została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny do nauki języków obcych i w tablice interaktywną.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dzięki wielkiej determinacji dyrekcji szkoły i zaangażowaniu wszystkich pracowników dokonano kapitalnego remontu szatni szkolnej i wyposażono ją w szafki na ubrania i przybory szkolne.
Także sala gimnastyczna otrzymała nowy wygląd na 100-lecie szkoły, dzięki pozyskanym sponsorom - absolwentom "Dwójki".
Zwięczeniem dużej ilości remontów była wymiana dachu na głównej części budynku, w tej kwestii szkoła otrzymywała wsparcie z Urzędu Miasta. Nową szatę otrzymało także wejście do szkoły, portal i hall, odtwarzając dawną architekturę sklepień i portalu.
Prestiż szkoły wzmocniły następujące certyfikaty:
Szkoła z klasą 2004,
Szkoła bez korepetycji 2005,
Szkoła z tradycja 2007,
Uczniowie z klasą 2008,
Międzynarodowy certyfikat Comenius - uczenie się przez całe życie 2009 - 2011,
Szkoła odkrywców talentów 2011.
Liczne rzesze olimpijczyków, laureatów i finalistów sprawiły, że "Dwójka" wiodła zasłużony prym wśród najlepszych szkół Podkarpacia i Polski.
Niezapomnianym wydarzeniem w historii szkoły była organizacja jubileuszu 100-lecia w 2004 roku, wydanie pozycji książkowej pt. "Ludziom i chwilom", także zorganizowanie Zlotu Absolwentów w 2009 roku. Ogromną popularnością wśród mieszkańców Jasła cieszyły się koncerty "Dla Was z myślą o nas" oraz "Gwiazdka z Dwójką", skupiające tłumy jaślan.
Tradycją szkoły stało się organizowanie Wojewódzkich Konferencji, na których prezentowaliśmy przykłady dobrej praktyki, reprezentując szkołę jako wzorcową w kwestiach: współpracy z rodzicami, pozyskiwania środków unijnych, organizacji spotkań z rodzicami - "Wywiadówka inaczej", pracy z uczniem zdolnym, prezentacji w środowisku - promocja szkoły, pozyskiwania sponsorów, współpracy ze środowiskiem mniejszości narodowych.
W 2010 roku przed szkołą postawiono nie lada zadanie, przyjęto 75 powodzian, którzy schronili się w murach naszej szkoły. W tym roku bowiem Jasło zmagało się z powodzią niespotykaną w historii.
W 2011 roku w naszej szkole odbyło się zakończenie projektu unijnego Comenius 2009 - 2011, w którym uczestniczyło 5 europejskich państw.
Byliśmy stawiani za wzór pozyskiwania środków finansowych, wśród nich była: Fundacja Kronenberga, Giełda Papierów Wartościowych, Unia Europejska, Nowy Styl, Telefonia Komórkowa, Giełda Świętych Mikołajów, MPM, MM Group Misiołek.
W 2010 r. na rynku jasielskim zgromadziło się kilkuset uczniów by odśpiewać "Rotę" w 100 lecie jej powstania. W 2011 r., w hołdzie Janowi Pawłowi II zorganizowano akcję odśpiewania "Barki" - ulubionej pieśni Papieża, skupiając rzesze jaślan.
Dobre imię szkoły było rozpropagowywane w różnych miejscach nie tylko w Polsce, ale i na świecie, wszędzie tam, gdzie są jej Absolwenci.


Szkoła w latach 2011 - 2013


W roku szkolnym 2011/2012 nowym dyrektorem szkoły został mgr Kazimierz Bobula. Funkcje wicedyrektorów objęli mgr Bożena Dziadzio i mgr Jacek Nawrocki. W czasie dwuletniej kadencji mgr Kazimierza Bobuli przeprowadzono wiele koniecznych remontów. Zostały odnowione: sala gimnastyczna, 8 sal lekcyjnych, toalety na parterze i pierwszym piętrze. Odnowiono korytarze szkolne. Wybudowano plac zabaw na szkolnym podwórku. W latach 2011 - 2013 uczniowie z " Dwójki" odnosili również sukcesy w konkursach przedmiotowych (2 laureatów i 4 finalistów konkursów kuratoryjnych, prawie 70 uczniów uzyskało tytuł laureata w konkursach ogólnopolskich, powiatowych i miejskich) oraz w zawodach sportowych (miedzy innymi w międzynarodowych zawodach pływackichw Berlinie Alan Ciborowski zdobył 2 złote i 1 srebrny medal a sztafeta 4x50m w składzie: Alan Ciborowski, Przemysław Musiał, Norbert Czarny i Szymon Grzyb po zaciętej walce zdobyła brązowy medal). Dzięki zaangażowaniu mgr Bobuli na szeroką skalę rozwinięto akcję promującą szkołę wśród przedszkolaków. Między innymi w ramach akcji "Akademia Przedszkolaka" zorganizowano dla przedszkolaków zajęcia ruchowe, plastyczne i szachowe. Corocznie przygotowywano również liczne konkursy dla najmłodszych ("Kwiatek dla babci i dziadka" oraz konkurs na najlepszą deklamację wierszy Marii Konopnickiej). Dwukrotnie: w marcu 2012 i 2013 roku zorganizowano "Dni otwarte szkoły", w czasie których dzieci i ich rodzice mogli zapoznać się z bogatą ofertą placówki. W czasie "Dni otwartych" nauczyciele przygotowali gry i zabawy sprawnościowe, pokazy matematyczne, pokazowe lekcje z j. polskiego, zajęcia z tablicą interaktywną i zajęcia plastyczne. W grudniu 2011 r. z inicjatywy dyrektora wystawiono wspaniałe jasełka z niezwykłą i bogata oprawą sceniczną. Gośćmi tego widowiska były władze miasta oraz dyrekcja i nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły w Stropkowie na Słowacji. W maju 2013 roku wszyscy uczniowie klas I - VI uczestniczyli w specjalnie zorganizowanych pokazach rycerskich z okazji Święta Szkoły. Było to nowatorskie przedsięwzięcie, o dużych walorach poznawczych i cieszące się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów. Dyrektor był też inicjatorem powołania szkolnego klubu szachowego "Mat"i prowadził przez 2 lata zajecia szachowe dla uczniów klas I - VI. Młodzi szachiści z SP nr 2 wielokrotnie reprezentowali szkołę w zawodach na terenie Jasła. Zwieńczeniem tej działalności było zorganizowanie na terenie szkoły zawodów powiatowych oraz Otwartych Mistrzostw Jasła w szachach.


/Zdjęcia pochodzą z archiwów SP2 Jasło/

 

Historia Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

Gimnazjum nr 1 w Jaśle zostało założone uchwałą Rady Miasta Jasła w 1999 roku. Akt założycielski wręczono 1999 roku Kazimierzowi Mikrutowi, dyrektorowi gimnazjum. Nowa szkoła powstała na bazie postawionej w stan likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3. W czerwcu 2001 roku Gimnazjum nr 1 ukończyli pierwsi absolwenci. Młodzież kończąca szkołę uzyskała średni wynik znacznie wyższy niż średni wynik w gminie, powiecie i województwie. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły zostały ujęte w Statucie opracowanym w 1999 roku i zaktualizowanym w latach 2001 i 2009. Na początku każdego roku szkolnego opracowywany zostaje szczegółowy plan pracy szkoły nad którego realizacją czuwa dyrekcja. Praca nauczycieli opiera się o Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Zestaw Programów i Wewnątrzszkolny System Oceniana. Wdrażamy również programy autorskie. W celu zapobiegania uzależnieniom  i przestępczośći realizujemy programy profilaktyczne.

Od 1 października 2004 roku szkoła otrzymała zaszczytny tytuł - ,,Szkoła z klasą". 2 października 2004 r. w przeddzień obchodów Dnia Edukacji delegacja Gimnazjum nr 1 została zaproszona do Warszawy, by z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego osobiście odebrać certyfikat, zaś z rąk organizatorów akcji dyplom nadania tytułu Szkoła z klasą .Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Kazimierz Mikrut i koordynator ds. obsługi internetowej Zbigniew Bizoń.W 2004 roku Gimnazjum nr 1 w Jaśle pprzyjęło imię św. Jadwigi Królowej. Uroczystość nadania imienia miała miejsce 8 czerwca 2004 i od tego czasu, Dzień Patrona jest świętowany przez całą społeczność szkolną. 

1.09.2007 roku została oddana do użytku nowa hala sportowa. Sala posiada widownię dla 80 widzów, 3 szatnie i jest przystosowana do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. W dni nauki szkolnej hala służy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych jest udostępniana grupom zorganizowanym do zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Gimnazjum nr 1 w Jaśle im. św. Jadwigi Królowej jest szkołą, która gwarantuje wszechstronny rozwój uczniów, promuje dobre wzorce wychowania, oferuje wysoki poziom nauczania, wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów, zapewnia bezpieczeństwo i jest przyjazna dla uczniów.