Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową nr 2 w Jaśle?

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej jest placówką ośmioklasową. Kształci dzieci i młodzież na wszystkich poziomach edukacji, z naciskiem na wszechstronny rozwój, szczególnie w okresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III, ukierunkowuje uzdolnienia, wspiera w nauce, zapewnia bezpieczeństwo. Szkoła funkcjonuje w nowoczesnym budynku przy ulicy Czackiego 2. SP 2 organizuje zajęcia w systemie jednozmianowym: lekcje odbywają się w godz. od 8.00 do 15.05.

SUKCESY SZKOŁY:

SP nr 2 jest placówką mogącą pochwalić się dużą liczbą uczniów uzyskujących tytuł laureata i finalisty konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.

Co roku wielu naszych wychowanków otrzymuje Nagrody Burmistrza Miasta Jasła i Nagrody Dyrektora za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne, sportowe i naukowe. Jesteśmy jedną z najlepszych szkół w województwie podkarpackim pod względem wyników egzaminów zewnętrznych, które kształtują się na poziomie wysokim i bardzo wysokim.

Nasza szkoła umożliwia uczniom udział w licznych projektach unijnych, takich jak międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+. Uczniowie pracują też nad rozwiązywaniem problemów naukowo-badawczych, angażując się w działania Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem.

OFERTA EDUKACYJNA I OPIEKUŃCZA:

Od roku 2017/18 dla uczniów klas VII i VIII tworzone są oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie j angielskiego obejmuje zwiększoną liczbę godzin - 5 tygodniowo - i przekłada się na uzyskanie poziomu znajomości językowej B1 wg klasyfikacji ustalonej przez Radę Europy. Ponadto w klasach dwujęzycznych na lekcjach biologii i chemii wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne w języku angielskim.

Już w klasie VI nasi uczniowie mogą mogą rozwijać swe kompetencje lingwistyczne, biorąc udział w dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego i rosyjskiego.

Oprócz tego nasi wychowankowie mają możliwość uczęszczać na różnorodne zajęcia pozalekcyjne zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.  W szkole działają między innymi koła przedmiotowe, plastyczne, teatralne, muzyczne, misyjne, SKS-y. Ponadto uczniowie biorą udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła LOP, Koła Caritas oraz ZHP-Zuchy.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach edukacyjnych oraz wyjazdach na „zieloną szkołę”, zimą organizowane są wyjazdy na narty i wyjścia na lodowisko.

Szkoła zapewnia wszechstronną opiekę psychologiczno-pedagogiczną: pomoc psychologa, pedagoga oraz logopedy.

BAZA DYDAKTYCZNA:

Nasza szkoła jest placówką niezwykle nowoczesną, posiada świetnie wyposażone pracownie językowe i przedmiotowe (tablice multimedialne, projektory, laptopy).

Oferujemy najnowocześniejszą i największą w mieście salę gimnastyczną, mamy także dobrze wyposażoną bibliotekę, aulę, stołówkę, gabinet higieny szkolnej oraz stomatologiczny.

Od bieżącego roku szkolnego dzieci mogą przebywać w pięknej, całkowicie nowej świetlicy szkolnej i korzystać z nowoczesnego placu zabaw.

Niezwykle istotne jest też to, że dysponujemy bezpiecznym, dużym parkingiem przy budynku szkoły.