Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową nr 2 w Jaśle?

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej jest placówką ośmioklasową z włączonymi oddziałami Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Kształci dzieci i młodzież na wszystkich poziomach edukacji,
z naciskiem na wszechstronny rozwój, szczególnie w okresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III, ukierunkowuje uzdolnienia, wspiera w nauce, zapewnia bezpieczeństwo.

Reforma oświaty pozwoliła na połączenie dwóch placówek o bardzo wysokim poziomie nauczania: SP2- szkoły wielopokoleniowej, o bardzo długich tradycjach w kształceniu oraz Gimnazjum nr 1 – placówki nowoczesnej, znakomicie przygotowującej uczniów do podjęcia nauki w szkole średniej.

Obecnie szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach:    
- klasy I-III uczą się w budynku przy ul. Koralewskiego,
- klasy IV-VIII oraz III gimnazjum w budynku przy ul. Czackiego. 
Docelowo wszyscy uczniowie będą uczyć się w budynku przy ulicy Czackiego 2.

SP 2 organizuje zajęcia w systemie jednozmianowym: lekcje odbywają się w godz. od 8.00 do 15.10.

SUKCESY SZKOŁY:

SP nr 2 i Gimnazjum nr 1 są placówkami przodującymi w Jaśle i województwie pod względem ilości laureatów i finalistów konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w roku szkolnym 2017/18 uczniowie gimnazjum uzyskali 22 tytuły laureata i 33 tytuły finalisty – co uplasowało szkołę na II miejscu w województwie. Uczniowie SP2 uzyskali 3 tytuły laureata i 1 tytuł finalisty, a jest to wysoka pozycja w Jaśle.
Co roku uczniowie otrzymują Nagrody Burmistrza Miasta Jasła, Nagrody Dyrektora, za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia jednokierunkowe, stypendia wspierające i sportowe. W roku szk. 2017/18 przyznano uczniom gimnazjum 34 stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce, 6 stypendiów jednokierunkowych oraz 2 Nagrody Burmistrza Miasta Jasła. Uczniowie Dwójki uzyskali 5 stypendiów za wysokie wyniki w nauce, 3 stypendia za wysokie osiągnięcia jednokierunkowe i 2 Nagrody Burmistrza Miasta Jasła,

Wyniki egzaminów zewnętrznych są na poziomie wysokim i bardzo wysokim, szkoła umożliwia uczniom udział w licznych projektach unijnych, a także realizację projektów naukowych w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem, w obecnym roku szkolnym uczniowie mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej objętej programem Erasmus+.

OFERTA EDUKACYJNA I OPIEKUŃCZA:

Od roku 2017/18 dla uczniów klas VII i VIII tworzone są oddziały dwujęzyczne. Jest to kontynuacja tradycji tworzenia takich oddziałów przez Gimnazjum nr 1. W oddziałach dwujęzycznych zwiększona jest liczba godzin języka angielskiego do 5 godzin tygodniowo przez ostatnie dwa lata nauki (do poziomu znajomości językowej B1 wg klasyfikacji ustalonej przez Radę Europy). Ponadto w klasie VII i VIII uczniowie na lekcjach biologii i chemii mają wprowadzane słownictwo specjalistyczne w języku polskim i języku angielskim, uczniowie od klasy VII mogą uczęszczać do oddziałów o profilu matematycznym, co umożliwia naukę tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym.
Specjalnością ,,Dwójki” są również oddziały sportowe, tworzone już od pierwszej klasy. Zajęcia prowadzone są w hali sportowej budynku przy ul. Czackiego 2, na basenie, na boisku ,, Orlik”. Uczniowie począwszy od klasy VII uczą się języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (zaczynając od poziomu podstawowego A1),

Nauczyciele umożliwiają wychowankom rozwijanie zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych. W szkole działają koła przedmiotowe, fotograficzne, teatralne ,taneczne, zespół wokalny, wolontariat, ponadto Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło LOP oraz Koło Caritas. Zainteresowania sportowe uczniowie mogą rozwijać, uczestnicząc w zajęciach SKS-u (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie oraz szachy).

Nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach edukacyjnych oraz wyjazdach na „zieloną szkołę”, zimą organizowane są wyjazdy na narty i wyjścia na lodowisko.

Szkoła zapewnia kompleksową opiekę świetlicową od godz. 6.30 do 16.30, uczniowie oraz rodzice mogą skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga szkolnego oraz logopedy.

BAZA DYDAKTYCZNA:

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie językowe i przedmiotowe (projektory, laptopy, tablice multimedialne, zaplecze przedmiotowe). Oferujemy najnowocześniejszą i największą w mieście salę gimnastyczną, mamy do dyspozycji dobrze wyposażoną bibliotekę, aulę, świetlicę oraz stołówkę, gabinet higieny szkolnej i stomatologiczny.
Dysponujemy dużym parkingiem przy budynku szkolnym, od przyszłego roku szkolnego zaoferujemy najmlodszym nowoczesny plac zabaw.